הכירו את Forrest Innovation ש- EXITEAM בחרה להוביל להנפקה ומאפשרת לכם להשקיע בה – רגע לפני הפריצה הגדולה!

Forrest Innovation – פיתחה טיפול חדשני ויעיל במיוחד למיגור ייתושים מפיצי מחלות

סכנה לאנושות : מחלות המועברות על ידי יתושים מאיימות על מחצית מאוכלוסיית כדור הארץ. ארגון הבריאות העולמי הגדיר אותן כאחד מעשרת האיומים הגדולים על בריאות האנושות. ההתחממות הגלובאלית ותהליכי העיור אף הגדילו את תפוצתן של מחלות כגון קדחת דנגי, קדחת צהובה, זיקה ומלריה והן נמצאות בעלייה משמעותית בשנים אחרונות.

Forrest Innovations חברת טכנולוגיה ישראלית בינלאומית, פיתחה טיפול חדשני ויעיל במיוחד למיגור יתושים מפיצי מחלות, ביעילות מוכחת של 95%. הפיתוח של החברה מבוסס על טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת גידול ועיקור זכרי היתושים ושחרורם באזורים נגועים, ללא הנדסה גנטית ללא עקבות כימיות או פגיעה אקולוגית. (היתושות מפיצות המחלה מזדווגות פעם אחת בלבד ולכן מפגש עם זכר מעוקר מונע התפשטות והתפרצות מחלות).

שלב החברה: לחברה פתרון מוכח שהראה יעילות של 95% במיגור יתושים ומניעת מגיפות. לחברה פרויקטים בברזיל.

היתרים רגולטוריים: לחברה אישור מסחרי מרשויות הבריאות בברזיל. בשלבי קבלת היתר פעילות בארה"ב.

מייסד: ניצן פלדי, בעל ניסיון של למעלה מ 20 שנה בתחום, לשעבר מנכ"ל מייסד ומנהל טכנולוגיות של Beeologics שביצעה אקזיט ונמכרה למונסנטו (כיום Bayer). בוגר הפקולטה לחקלאות ברחובות.

משרדים ואתרי ייצור: החברה פועלת בברזיל. בשנים הקרובות צפויה התרחבות לארה"ב.

יתרונות מסחריים: 100% סביבתי וללא הנדסה גנטית. עלויות נמוכות ביחס למתחרים, טיפול מאושר מסחרית וניתן להתאמה לכל צורך, גודל ושטח.  ניתן ליישום על מגוון מחלות המופצות על ידי יתושים.

שוק עולמי: כ-40 מיליארד דולר מושקעים מדי שנה בהתמודדות ובטיפול במחלות המועברות על ידי יתושים.

גיוס הון: Forrest Innovations  גייסה עד היום כספים הן מהון עצמי, הן ממשקיעים והן מקרנות מובילות בעולם.

חזון: הרחבת הפעילות בברזיל, במדינות אמריקה הלטינית , בארה״ב ומדינות דרום מזרח אסיה בדגש על הודו.

 

 NEXT EXIT

שם החברה

שווי שוק

כ-40 מיליארד דולר

יחידת השקעה מינימלית

החל מ-100,000 ₪ *

גיוסי הון

Forrest Innovations  גייסה עד היום כספים הן מהון עצמי, הן ממשקיעים והן מקרנות מובילות בעולם.

שלב החברה

לחברה פתרון מוכח שהראה יעילות של 95% במיגור יתושים ומניעת מגיפות. לחברה פרויקטים בברזיל.

אין באמור בפרסום זה משום הצעה כלשהי לציבור או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא פרסום והצגה של פרטים כלליים בלבד ביחס לחברת forrest innovations בע"מ ("החברה"), וזאת על מנת להציג מידע כללי בלבד אודות החברה למתעניינים בהשקעה בה. ההצעה בפועל להשקעה בחברה, לרבות הצגת מידע נרחב יותר ביחס לחברה ולפרטי ההשקעה, תיעשה לכל היותר ל-35 ניצעים וכן למשקיעים מסווגים כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר יבחרו לאחר הליך בדיקה ומיון שייתכן ויכלול, בין היתר, פגישות פרונטאליות עם המתעניינים והערכת היתכנות ביצוע ההשקעה על ידם בסופו של דבר. אין באמור במידע כדי ליצור התחייבות כלשהי של אקזיטים, החברה ו/או מי מטעמה, והם לא אחראים כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש במידע זה או הסתמכות עליו. מובהר, כי אין במידע המובא ביחס לחברה משום הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה לרבות מהותית מהצפוי כתלות בגורמים שונים ומגוונים. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר רקע בלבד עבור המתעניינים בהשקעה בחברה. השקעה בחברה תעשה אך ורק באמצעות חתימה על מסמכי ההתקשרות מול החברה לרבות הסכמי רכישת ניירות ערך של החברה, ובכפוף לתנאים המפורטים בהם. יודגש כי אקזיטים פועלת כמתווכת בין החברה למשקיעים בלבד, והיא אינה מעורבת או אחראית לפעילות החברה ו/או פיתוח מוצריה, ולא תהיה לה כל מעורבות או אחריות כזו בעתיד.